Skip to content Skip to footer

Nowy program partnerski dla biur księgowych z SoCapbonus

Na rynku pojawił się nowy program partnerski dla księgowych. Dzięki nim zyskują dodatkowy przychod od każdego obsługiwanego klienta. Warunkiem jest zdobycie nowej wiedzy dotyczącej produktu, czytamy na łamach portalu księgowe infor.pl

Firmy w Polsce mogą skorzystać z SoCap Bonus, rozwiązania, które daje pracodawcom możliwość wprowadzenia nowego sposobu wynagradzania pracowników. Ich wynagrodzenie może zostać podzielone na dwie części: podstawową i premię wypłacaną w postaci benefitu – tokenu SoCap (Social Capitalism). Tokeny są dostępnie globalnie, w Polsce oparte na nich rozwiązanie rozwijane przez system partnerski.

Oferta benefitu pozapłacowego SoCap Bonus ma docierać do pracodawców za pośrednictwem ekspertów. Mowa o biurach księgowo-podatkowych, księgowych, głównych księgowych, ale i kancelariach prawnych czy podatkowych. Te zostając partnerem programu SoCap Bonus zyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi, pomagających zoptymalizować koszty obsługiwanym przez siebie pracodawcom. Ci ostatni zyskują możliwość nabywania SoCap dla swoich pracowników. Zakupione tokeny są następnie sprzedawane przez pracodawcę, a pozyskane z tego tytułu pieniądze są wypłacane na konto pracownika na poczet pensji. Na takie rozwiązanie pracownik musi wyrazić zgodę.

Ważne jest to, jak podkreśla Radosław Żuk, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Żuk Pośpiech, że te konkretne tokeny są wolne od obciążeń składkami ZUS. Dzięki nim odprowadzana składka od wynagrodzenia umowy o pracę, czy zlecenia zmniejszy się o 34 proc.

Jak wskazuje Radosław Żuk, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu między innymi zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Z kolei zasady ustalania podstawy wymiaru składek określa rozporządzenie do niego. Zgodnie z § 1 tego aktu prawnego, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Natomiast, jak zauważa Radosław Żuk, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody stanowiące korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Prawnik wskazuje, że różnica w wysokości wartości rynkowej tokena, a kwotą którą zapłaci pracownik, stanowi wprawdzie przychód pracownika, jednakże z racji faktu, że spełnione zostały wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, przychód ten nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.
Wobec tego przychód, który osiąga pracownik z tytułu zakupu tokenów po wartości niższej niż rynkowa nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Muszą jednak zostać spełnione określone przesłanki. Po pierwsze, zasady przekazywania tokenów będą zamieszczone w regulaminie benefitów, będącym częścią regulaminu wynagradzania firmy. Po drugie, pracownicy będą uprawnieni do zakupu towarów i usług po cenach niższych niż detaliczne.
Zatem dzięki nowemu rozwiązaniu pracodawcy będący klientami biura księgowego, które jest partnerem SoCap bonus mogą obniżyć skalę swoich obciążeń finansowych.

Biuro księgowe również może liczyć na profity z tego tytułu. Od każdego klienta, który nabywa na rzecz swoich pracowników tokeny otrzyma bonus. Prowadzący SoCap Bonues podaje przykładowe wyliczenia. Pracodawca wypłaca swoim pracownikom 7 tys. zł netto pensji miesięcznie. Dzieląc wynagrodzenie na dwie części składowe: podstawową w wysokości 2363,56 zł i premiową 4636,44 zł w tokenie SoCap, zyskuje od każdego pracownika 2926,83 zł oszczędności miesięcznie. Rocznie daje to kwotę 35 121,96 zł. Z kolei zysk dla biura księgowo-podatkowego, czy księgowego to 105,38 zł miesięcznie, co w skali roku daje 1264,56 zł.

Na tym jednak, jak zaznaczają autorzy programu, korzyści dla księgowych i innych ekspertów się nie kończą.

Wejście do programu oznacza dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań podatkowych, prawnych oraz technologicznych, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność na rynku, a co za tym idzie mogą się okazać przepustką do pozyskania nowych klientów.

Szczególnie, że ci coraz częściej szukają rozwiązania problemu ze strony wiarygodnego partnera, który na bieżąco będzie monitorował przepisy, mając na uwadze dobro obsługiwanych podmiotów. Partnerzy programu zyskują w związku z tym dostęp do szkoleń z najnowszej wiedzy dotyczącej podatków i zagadnień księgowych, ale też mają możliwość uczestniczenia w warsztatach praktycznych z prezentacją konkretnych przypadków, czy szkoleń, w tym zagranicznych, połączonych z budowaniem więzi partnerskich. Spotkania mają odbywać się przynajmniej cztery razy w roku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment