Skip to content Skip to footer

Rezydencja podatkowa. Najpopularniejsze kraje wśród przedsiębiorców

Rezydencja podatkowa to miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Zmiana rezydencji podatkowej może być korzystna dla osób, które chcą skorzystać z niższych stawek podatkowych lub uniknąć podwójnego opodatkowania w dwóch państwach. Rezydencję podatkową często zmienia się z powodu preferencyjnego opodatkowania osiąganych przez daną osobę w konkretnej branży.

Wybór kraju, gdzie chce się przenieść swoją rezydencję, zależy od wielu czynników. W tym od preferencji życiowych, zawodowych, rodzaju i wysokości dochodów, stawek podatkowych, ulg dla branży, w której działamy, wymagań formalnych i wreszcie kosztów uzyskania rezydencji podatkowej.
Na podstawie różnych rankingów i analiz naszych klientów, możemy wyróżnić kilka krajów, które cieszą się popularnością wśród osób chcących zmienić rezydencję podatkową.

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze destynacje. Należy pamiętać, że każda z nich oferuje kilka rodzajów rezydencji podatkowej, jednak najczęściej uzyskiwaną rezydencja jest tzw. ordinary residence, czyli rezydencja zwykła.

Cypr
Cypr oferuje dość wyjątkowe warunki uzyskania rezydencji, które wyróżniają go spośród wszystkich innych krajów, stąd jego niezwykła popularność. Mianowicie, aby uzyskać rezydencję podatkową na Cyprze, wystarczy przebywać tam co najmniej 60 dni w roku (w przeciwieństwie do 183 dni wymaganych przez inne kraje), a dodatkowo są tam korzystne ceny najmu nieruchomości i proste procedury dla zmieniających rezydencję. Jest to kraj, który oferuje zmianę rezydencji podatkowej w zasięgu portfela wielu osób. Cypr posiada program non dom, który umożliwia osobom niebędącym obywatelami Cypru uzyskać specjalny status rezydenta podatkowego i skorzystać ze zwolnień podatkowych z dochodów zagranicznych, takie jak odsetki czy dywidendy, czy renty.

Zalety rezydencji podatkowej na Cyprze to między innymi:
• zwolnienie z opodatkowania dochodów z dywidend i odsetek, niezależnie od tego, gdzie są one uzyskiwane na Cyprze lub poza nim,
• niskie ceny najmu,
• uproszczone formalności,
• zwolnienie z opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych ze sprzedaży papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne,
• zwolnienie z opodatkowania spadków i darowizn, • korzystne stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych,
• możliwość skorzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Cypr zawarł z ponad 60 krajami,
• możliwość uzyskania obywatelstwa cypryjskiego po 7 latach rezydencji podatkowej lub po spełnieniu określonych warunków inwestycyjnych.

Malta
Malta również oferuje program non dom, który pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodów zagranicznych, o ile nie są one przeniesione na Maltę. Aby zostać rezydentem podatkowym Malty, trzeba przebywać tam co najmniej 183 dni w roku i posiadać określone dochody, a także dysponować nieruchomością (własna lub wynajem). Koszty uzyskania rezydencji maltańskiej są wyższe niż rezydencji cypryjskiej, także ze względu na wyższe koszty najmu nieruchomości oraz wymóg uzyskiwania minimalnych dochodów.

Zalety rezydencji podatkowej na Malcie to między innymi:
• zwolnienie z opodatkowania dochodów z dywidend i odsetek uzyskanych za granicą, jeśli nie są one przeniesione na Maltę,
• zwolnienie z opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych uzyskanych za granicą, niezależnie od tego, czy są one przeniesione na Maltę, czy nie,
• brak podatku od spadków i darowizn oraz brak podatku od majątku,
• korzystne stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych,
• możliwość skorzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Malta zawarła z ponad 70 krajami,
• możliwość uzyskania obywatelstwa maltańskiego po 5 latach rezydencji podatkowej lub po spełnieniu określonych warunków inwestycyjnych,
• korzystnie opodatkowania spółek i ich właścicieli w kontekście CIT i dywidend.


Portugalia
Portugalia ma atrakcyjny i unikatowy program dla rezydentów niezwykłych (NHR), który umożliwia zwolnienie z opodatkowania dochodów zagranicznych z pracy lub działalno ści gospodarczej przez 10 lat. Jest to opcja tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były rezydentami w Portugalii. NHR to skrót od Non-Habitual Resident, czyli rezydenta o braku zwykłego miejsca pobytu. To specjalny status podatkowy, który umożliwia osobom fizycznym podleganie opodatkowaniu na terytorium Portugalii ze wszystkich swoich dochodów uzyskanych na świecie lub tylko z dochodów uzyskanych w Portugalii, w zależności od rodzaju rezydencji.
NHR oferuje wiele korzyści podatkowych, takich jak zwolnienie od podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów z zagranicy, specjalna stawka podatkowa 20 proc. dla dochodów z działalności o wysokiej wartości dodanej na terytorium Portugalii, brak podatku od spadków i darowizn oraz niski podatek od emerytur i rent. NHR jest przyznawany na 10 lat i nie może być przedłużany.

Rezydencja podatkowa w Portugalii wiąże się z wieloma zaletami, takimi jak:
• korzystne opodatkowanie dochodów z zagranicy – osoby, które uzyskają status rezydenta podatkowego w Portugalii oraz otrzymają akceptację jako NHR (NonHabitual Resident), czyli rezydent o braku zwykłego miejsca pobytu, będą mogły cieszyć się zwolnieniem od podatku dochodowego zarówno w Portugalii, jak i w kraju źródła dochodu, pod warunkiem, że dochód ten jest opodatkowany zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie jest uznany za portugalskie źródło przychodu. Zwolnienie to dotyczy m.in. emerytur, rent, dywidend, odsetek, tantiem i niektórych rodzajów wynagrodzeń,
• specjalna stawka podatkowa dla działalności o wysokiej wartości – osoby, które uzyskają status NHR i będą prowadzić działalność na własny rachunek lub będą zatrudnione na stanowiskach o wysokiej wartości dodanej (np. lekarze, inżynierowie, architekci, naukowcy, menedżerowie itp.) będą mogły korzystać ze specjalnej stawki podatkowej 20 proc. dla dochodów uzyskanych z takiej działalności na terytorium Portugalii. Stawka ta jest niższa niż standardowa stawka podatku dochodowego w Portugalii, która wynosi od 14,5 do 48 proc.,
• brak podatku od spadków i darowizn – osoby posiadające rezydencję podatkową w Portugalii będą mogły przekazywać swój majątek swoim dzieciom lub małżonkom bez płacenia podatku od spadków i darowizn, jeśli spadkobiercy lub obdarowani również będą rezydentami podatkowymi w Portugalii. W przypadku spadków i darowizn na rzecz osób spoza kręgu rodzinnego lub niebędących rezydentami podatkowymi w Portuga lii obowiązuje stawka podatku wynosząca 10 proc.,
• atrakcyjny klimat i styl życia – osoby posiadające rezydencję podatkową w Portugalii będą mogły cieszyć się pięknymi krajobrazami, łagodnym klimatem, bogatą kulturą i historią oraz smaczną kuchnią tego kraju. Portugalia oferuje również wysoki standard życia i bezpieczeństwa oraz niski koszt utrzymania w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj wciąż dość egzotyczny, niemniej jednak coraz bardziej popularne miejsce prowadzenia biznesu dla Polaków oraz przenoszenia rezydencji podatkowej. ZEA oferują brak podatku dla osób fizycznych, a podatek CIT w wysokości 5 proc. jest dopiero w planach.

Rezydencja podatkowa w ZEA wiąże się z wieloma zaletami, takimi jak:
• brak podatku dochodowego od osób fizycznych ani prawnych (z wyjątkiem spółek naftowych i gazowych oraz oddziałów zagranicznych banków), co oznacza, że nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych ani płacenia podatku od dochodów z pracy, nieruchomości, inwestycji czy działalności gospodarczej,
• brak podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że można przekazywać swój majątek swoim bliskim bez obciążeń podatkowych,
• brak przepisów dotyczących podatku u źródła, które miałyby zastosowanie do płatności takich jak dywidendy, odsetki, tantiemy czy opłaty licencyjne dokonywane przez podmioty ZEA na rzecz innej osoby (rezydenta lub nierezydenta),
• niski podatek VAT (w wysokości 5 proc.) oraz akcyza na niektóre towary uznane za szkodliwe dla zdrowia lub środowiska (np. alkohol czy papierosy). Podatek VAT i akcyza są nakładane na większość towarów i usług sprzedawanych lub świadczonych w ZEA,
• korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – ZEA zawarły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 100 krajami na świecie, które mogą zapewnić ulgi lub zwolnienia od podatku w kraju źródła dochodu dla rezydentów podatkowych ZEA. Oznacza to, że można uniknąć lub zmniejszyć obciążenie podatkowe w kraju, z którego pochodzi dochód.

Szwajcaria
Szwajcaria jest krajem o wysokim poziomie życia i atrakcyjnym systemem podatkowym dla osób fizycznych, które przykładowo mogą negocjować indywidualną stawkę podatku dochodowego z lokalnymi władzami (tzw. forfait fiscal). Szwajcaria opodatkowuje tylko dochody krajowe i zagraniczne związane ze Szwajcarią. Dodatkowo jest to kraj o wysokim poziomie bezpieczeństwa i dość dużej anonimowości, z czego od lat korzystają przedsiębiorcy zakładający tam spółki. Kraj zdecydowanie dla zamożniejszych inwestorów, jednak z pewnością wart uwagi. To tylko niektóre z krajów, które mogą być brane pod uwagę przy planowaniu zmiany rezydencji podatkowej.
Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie i uwzględniać wszystkie aspekty prawne, finansowe i osobiste. Zmiana rezydencji podatkowej to poważna decyzja, która wymaga odpowiedniego przygotowania i doradztwa.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment