Skip to content Skip to footer

Źródła popularnej wody mineralnej zagrożone. Budowa stacji benzynowej zagrożeniem dla środowiska i zdrowia.

Nałęczów, miejsce uznawane za jedno z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce może wkrótce mieć problem. Okazuje się, że strefa ochronna wyznaczona na terenie Bochotnicy-Kolonia, znajdująca się blisko ujęcia wody popularnej Nałęczowianki może być zagrożona. Na terenie strefy ma stanąć stacja benzynowa….

Do Urzędu Miasta Nałęczów wpłynął kilka tygodni temu wniosek o pozwolenie na budowę ”stacji paliw płynnych w miejscowości Bochotnica-Kolonia gmina Nałęczów, zlokalizowanej na działce nr. ewid 298/48 oraz na części działek nr ewid. 298/49, 298/9, 298/18.”

To ewidentny przykład braku poszanowania przyrody, stref ochronnych i naszych najważniejszych atutów miasta. Nałęczów jako uzdrowisko i symbol czystości i zdrowia nie może pozwolić sobie na takie inwestycje – podkreślają przedstawiciele ochrony przyrody.

kliknij aby powiększyć

Urząd Miasta wystosował w dniu 29.09.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji i wysłał do wszystkich stron zaangażowanych w procedurę. Interesującym jest jednak, jak została sporządzona opinia środowiskowa w sprawie tej inwestycji. Okazuje się bowiem, że jeśli stacja benzynowa miałaby stanąć na wyznaczonej działce, będzie się znajdować w odległości zaledwie 500 metrów od źródeł wody Nałęczowianka i wyraźnie łamać przepisy o wyznaczonej strefie ochronnej wyznaczonej na 900 metrów!!!

Na stronie producenta wody czytamy: ”Naturalna woda mineralna Nałęczowianka wydobywana jest z ujęcia o tej samej nazwie, położonego w uzdrowisku Nałęczów, które znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego na terenie Wyżyny Lubelskiej…”

Na uwagę zasługuje dokument – Rozporządzenie regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie z dnia z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Nałęczowianka”. W piśmie jest wyraźnie mowa (art. 13 punkt 12) ’Zabrania się lokalizowania przedsięwzięć, zaliczonych do kategorii mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003) z wyłączeniem napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych.

Czy zatem popularna Nałęczowianka nadal będzie czysta i zdrowa – pytają mieszkańcy Nałęczowa i okolic? Czy Nałęczów stanie się ofiarą kolejnej afery środowiskowej – pytają wyrażają mieszkańcy Bochotnicy? Jaką decyzję podejmą władze Urzędu Miasta i czym się będą kierować – dobrem mieszkańców i miasta czy chęcią przyciągnięcia inwestora….

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5