Skip to content Skip to footer

Rozszerzenie prawa do bycia zapomnianym w UE obejmie media

Robert Szustkowski wystosował otwarty list do władz Komisji Europejskiej, w którym apeluje o rozszerzenie prawa do bycia zapomnianym na media. To ważny krok, mający na celu wzmocnienie praw osobistych w Unii Europejskiej. Propozycja może doprowadzić do uznania mediów za administratorów danych, co uczyniłoby je odpowiedzialnymi za zarządzanie informacjami osobistymi. Taka zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na prywatność cyfrową i zarządzanie reputacją.

Zwracając się do wiceprzewodniczącej KE UE Věry Jourovej oraz komisarza Didiera Reyndersa, Szustkowski podkreśla pilną potrzebę zaktualizowania regulacji, które umożliwią jednostkom ochronę ich praw osobistych, w tym reputacji i wizerunku, w coraz bardziej cyfrowym świecie. Pierwotne prawo do bycia zapomnianym, wprowadzone w 2012 roku, było przełomowym krokiem w ochronie danych. Jednakże, jak podkreśla autor inicjatywy, szybki rozwój dzielenia się informacjami cyfrowymi i dystrybucji wiadomości wymaga ponownego przemyślenia zarządzania i korygowania danych osobowych.

Propozycja p. Roberta Szustkowskiego nawołuje do wprowadzenia nowych procedur i zasad systemowych, które ochronią obywateli UE przed dezinformacją i zniesławiającymi treściami medialnymi. Twierdzi on, że prawo do bycia zapomnianym musi ewoluować, aby sprostać współczesnym potrzebom, i apeluje o zrównoważone podejście, które szanuje zarówno prywatność, jak i wolność wypowiedzi. Zdaniem Szustkowskiego, obywatele UE powinni mieć prawo do usunięcia fałszywych, niepotwierdzonych lub nieaktualnych informacji, które szkodzą ich reputacji.

Nacisk na godność człowieka i ochronę przed zniesławieniem

Otwarty List kładzie duży nacisk na ochronę godności ludzkiej i wzywa do konkretnych działań, mających na celu ochronę jednostek przed wprowadzającymi w błąd informacjami i zniesławieniem. Odwołując się do swoich własnych doświadczeń z mediami w Polsce, Szustkowski podkreśla potrzebę silniejszych zabezpieczeń. Pomimo wielokrotnych wyroków sądowych na jego korzyść, fałszywe i szkodliwe informacje na jego temat są nadal powielane przez nierzetelnych dziennikarzy, co uwidacznia niedoskonałości obecnych regulacji.

List do władz UE przedstawia kilka kluczowych rekomendacji dotyczących rozszerzenia prawa do bycia zapomnianym na media. Zawiera propozycję, aby media zostały uznane za administratorów danych, co uczyniłoby je odpowiedzialnymi za dokładność i korektę publikowanych danych osobowych i nieprawdziwych informacji. Wzywa Komisję Europejską do stworzenia wyraźnych wytycznych dla wydawców medialnych, precyzujących ich obowiązki prawne wynikające z dyrektywy oraz zwiększenia świadomości publicznej na temat tych zobowiązań. Ponadto, apeluje o wprowadzenie standaryzowanych formularzy przez media, umożliwiających obywatelom UE żądanie usunięcia nieprawidłowych lub zniesławiających informacji.

Zgodność z podstawowymi zasadami UE

Propozycja p. Roberta Szustkowskiego ma na celu dostosowanie praktyk medialnych do podstawowych zasad UE dotyczących sprawiedliwości, uczciwości i poszanowania praw człowieka. W obliczu wyzwań związanych z dezinformacją zewnętrzną oraz wewnętrznymi zagrożeniami dla praw jednostki, rozszerzenie ’’Prawa do bycia zapomnianym” na media jest kluczowe dla ochrony godności i reputacji obywateli UE.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, może to oznaczać nową erę prywatności cyfrowej i praw osobistych w Unii Europejskiej, zapewniając, że w dobie cyfrowej fundamentalne prawa jednostek będą respektowane.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment