Skip to content Skip to footer

Raport Mazars: Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-wschodniej

Sytuacja na rynku transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej w 2022 roku pozostała stabilna mimo niespotykanych globalnych i regionalnych zawirowań
• Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) spadają w porównaniu z nadzwyczajnym rokiem 2021, ale pozostają na wyższym poziomie niż w jakimkolwiek innym roku według danych Mergermarket
• Liczba transakcji w regionie wynosi 846
• Całkowita wartość działalności w zakresie fuzji i przejęć osiągnęła 39,2 mld euro
• Pomimo globalnych wyzwań, Europa Środkowo-Wschodnia ma silne podstawy i powinna pozostać atrakcyjna dla międzynarodowych inwestorów w 2023 roku


Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie publikuje nowy raport, opracowany we współpracy z Mergermarket, który wskazuje, że podmioty zawierające transakcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przystosowały się szybko do trudnego otoczenia, które wystąpiło w 2022 roku. Badanie pt. „Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: raport na temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2022/2023” zawiera przegląd aktywności w zakresie fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2022 oraz przedstawia wyzwania i możliwości w nadchodzących miesiącach.


Ogółem, w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano 846 transakcji o wartości 39,2 mld euro łącznie. Chociaż liczby te oznaczają spadek w ujęciu rok do roku dla tego regionu – wolumen i ujawniona wartość spadły odpowiednio o 5% i 21% w stosunku do roku 2021 – to należy pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach.

Po pierwsze, rok 2021 zawsze będzie trudny do pobicia, a nawet dorównania, dzięki ówczesnym niskim stopom procentowym i gwałtownemu wzrostowi liczby transakcji po pandemii. Liczba transakcji odnotowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, choć niższa, jest jednak nadal wyższa niż w jakimkolwiek innym pełnym roku z wyjątkiem 2021 r. Łączna wartość tych transakcji jest także wyższa niż jakikolwiek inny roczny wynik, poza tym odnotowanym w 2021 roku, przesłaniając wynik z 2016 roku w wysokości 38,6 mld euro.
Po drugie, Europa Środkowo-Wschodnia nie była osamotniona w zmaganiach z problemami związanymi z fuzjami i przejęciami – dotknęły one wszystkie części świata, bez wyjątku. Co ważne, spadki wolumenu i wartości odnotowane w Europie Środkowo-Wschodniej były znacznie mniej wyraźne niż te obserwowane na całym świecie. W istocie zaawansowane gospodarki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej odnotowały ostrzejsze spadki wolumenu i wartości w ujęciu rok do roku.

Europa Środkowo-Wschodnia pozostała również silnym magnesem dla inwestycji międzynarodowych. Ogólny odsetek transakcji fuzji i przejęć w regionie z udziałem sponsorów transgranicznych wzrósł do 64% w 2022 r., co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim i zdecydowanie najwyższy odsetek według danych zgromadzonych od 2015 r.
W międzyczasie, po rekordowym roku 2021, aktywność na rynku private equity zmalała, a wolumen transakcji wykupu spadł o 31% w stosunku do roku poprzedniego. Wartość spadła jeszcze bardziej, bo o 66%, przy czym w 2022 r. wartość wykupów wyniosła 3,4 mld euro w porównaniu z 9,9 mld euro rok wcześniej.

Niemniej jednak, wolumen wykupu w 2022 r. utrzymał się na wyjątkowo dobrym poziomie w porównaniu do wyników historycznych. W istocie, liczba wykupów przez fundusze private equity w 2022 r. pozostaje jedną z najwyższych w historii Europy Środkowo-Wschodniej, z łączną liczbą 97 transakcji, zdecydowanie przewyższając wszelkie roczne wyniki w latach 2015-2020.

Patrząc w przyszłość, Michel Kiviatkowski, Lider Doradztwa Finansowego Mazars w Europie Środkowo-Wschodniej, Partner Zarządzający Mazars w Polsce komentuje: – Rok 2023 będzie z pewnością czasem pełnym wyzwań. Jednak z drugiej strony warto podkreślić jakość przedsiębiorstw w regionie, kreatywność zawierających transakcje oraz stałe wsparcie ze strony unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego wartość dla 12 krajów Europy ŚrodkowoWschodniej będących członkami UE wynosi ponad 100 mld euro. To, jak również solidne parametry gospodarcze regionu Europy Środkowo-Wschodniej, sugeruje, że mamy dobre powody, aby być stosunkowo optymistycznym w nadchodzącym roku.

Inne kluczowe wnioski raportu są następujące:
• Regionalne ośrodki aktywności. Cztery kraje, które znalazły się w czołówce pod względem wolumenu transakcji M&A w Europie Środkowo-Wschodniej w 2022 r. to Polska (235 transakcji), Austria (120), Czechy (81) i Rumunia (76). Pod względem łącznej wartości transakcji Polska i Austria również zajęły dwa pierwsze miejsca, dalej są Węgry i Chorwacja.
• Branża technologiczna nadal na topie. Technologia wyróżnia się jako główny czynnik, pod względem wolumenu, generujący transakcje przychodzące do Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem oferentów spoza regionu w 2022 roku. Chociaż liczba odnotowanych transakcji (108) spadła o 13% w porównaniu z wyjątkowym poziomem osiągniętym w 2021 r. (124), to jednak jest to jedna z najwyższych rocznych liczb transakcji odnotowanych dotychczas w sektorze technologicznym, przy czym najbliższa była liczba 60 transakcji zarejestrowanych w 2020 r.
• Zmniejszenie luki w wycenach. Mediana mnożnika EV/EBITDA dla Europy ŚrodkowoWschodniej we wszystkich sektorach wyniosła 8,5x w okresie 2021-22 – jak wynika z danych Mergermarket. Jest to wartość tylko nieznacznie niższa od mediany dla Europy Zachodniej, która w tym samym okresie wynosiła 8,9x. Ta zbieżność jest znacząca. Dane pokazują, że mediana mnożnika dla Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła (o ponad 0,50% EBITDA w porównaniu do 7,8x w okresie 2019-20), podczas gdy mnożnik dla Europy Zachodniej spadł (z 10,7x w okresie 2019-20).

Pełny tekst raportu można pobrać tu: Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: Raport na
temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2022/2023

Show CommentsClose Comments

Leave a comment