Skip to content Skip to footer

Rada Dialogu Społecznego pracuje nad zniesieniem zakazu handlu w niedzielę

Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego przygotowała projekt tymczasowego zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Zaproponowane rozwiązanie realizuje rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i zakłada zawieszenie zakazu na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 180 dni po ich odwołaniu, w celu ochrony miejsc pracy i ratowania sektora handlu.

Prognozy gospodarcze OECD na lata 2020 i 2021, czyli uwzględniające skutki pandemii, przewidują dla Polski spadek produktu krajowego brutto w tym roku o minimum 7,4 proc. I to przy założeniu, że sytuacja pandemiczna będzie się już tylko poprawiać. Natomiast w przypadku wystąpienia drugiej fali pandemii, szacowany spadek PKB może wzrosnąć nawet do 9,5 proc.  Z kolei według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) polska gospodarka skurczy się w 2020 roku o 4,6 proc. Komisja Europejska przewiduje spadek polskiego PKB o 4,3 proc.

W odpowiedzi na te wyzwania gospodarcze, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć w najbliższych miesiącach, strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego opracowała i przedstawiła projekt zawieszenia zakazu na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiioraz w okresie 180 dni po ich odwołaniu. Pozwoliłoby to zarówno poprawić sytuację sektora handlowego, jak również wpłynąć pozytywnie na kwestie zdrowotne, bowiem handel zostanie rozłożony na 7 dni, przez co zmniejszy się natężenie klientów w placówkach handlowych.

Proponowane przez stronę społeczną pracodawców rozwiązanie przewiduje równocześnie zagwarantowanie pracownikom handlu dwóch wolnych niedziel w okresie kolejnych 4 tygodni. Takie  rozwiązanie motywowane jest dążeniem do osiągnięcia tożsamego celu, co wprowadzenie zakazu handlu w każdą niedzielę, bez tak daleko idących negatywnych skutków dla gospodarki, jak obecnie obowiązujące restrykcje. Proponowana regulacja gwarantowanych dwóch niedziel w miesiącu jest kompleksowa i obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osoby wykonujące zadania na podstawie umowy prawa cywilnego.

Zasadniczym celem  projektu jest ochrona miejsc pracy pracowników handlu i jest odpowiedzią na gospodarcze oraz zdrowotne skutki epidemii COVID-19. Należy przypomnieć, że handel jest w Polsce branżą o istotnym znaczeniu dla rynku pracy – w 2018 roku zatrudnienie znalazło tam ponad 1,2 mln Polaków, co stanowiło około 10 proc. wszystkich pracujących w sektorze prywatnym. Zgodnie z szacunkami, przewidywana recesja będzie miała bardzo negatywny wpływ na rynek pracy – stopa bezrobocia w 2020 r. ma wynieść 9,9 proc. (w 2019 wynosiła jedynie 3,3 proc.).

W opinii Pracodawców RP, mając na uwadze przedstawione prognozy, nie ulega wątpliwości, że niezbędne są zdecydowane i szybkie działania legislacyjne, które pozwolą ograniczyć w możliwie największym stopniu negatywne skutki gospodarcze pandemii i wywołanego nią kryzysu. Projektodawcy zadbali w nim również o realizację potrzeb pracowników i zagwarantowanie im wolnych niedziel w wymiarze pozwalającym na spełnienie celów wprowadzonego pierwotnie zakazu, czyli poszanowania prawa do kontaktów z rodziną. Brak pewności przyszłych wydarzeń, w tym przede wszystkim przebiegu pandemii  oraz wywołanych nią skutków gospodarczych powinny przekonać rząd do zasadności przedstawionych propozycji.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5