AktualnościGospodarka

Przedsiębiorcy apelują o podmiotowy model rozwoju. Konferencja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Konferencja „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju” organizowana przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze za nami. W trakcie wydarzenia oficjalnie przedstawiono raport PTG wskazujący na potrzebę stworzenia spójnego modelu rozwoju gospodarczego kraju. Raport uzupełniony o wnioski z konferencji przekazano na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Artura Sobonia.

Konferencja, jaka odbyła się 29 listopada w Hotelu Bellotto w Warszawie, była wyjątkową okazją dla polskich przedsiębiorców, by mogli nie tylko dyskutować o stanie polskiej gospodarki i kluczowych problemach, jakie stanowią o obecnym funkcjonowaniu i drodze do rozwoju polskich firm, ale także by wspólnie mogli sformułować postulaty dotyczące tego, co robić, by polska gospodarka rozwijała się lepiej.

Ogromna liczba tych postulatów została zawarta w raporcie „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”. Raport ten został zainspirowany przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze przy partnerstwie PKO Banku Polskiego. Przygotowali go eksperci z Ośrodka Analiz Cegielskiego. Publikacja raportu nastąpiła w czasie konferencji organizowanej przez PTG, której partnerem również był PKO Bank Polski.

Autorzy raportu zwracali w nim uwagę na szereg aspektów kluczowych dla poprawy funkcjonowania polskiego krajobrazu gospodarczego. W raporcie podjęto między innymi kwestie zmian legislacyjnych, prawa podatkowego, wspierania polskiego eksportu, implementowania innowacji przez polskie firmy, czy walki o korzystne dla polskich przedsiębiorców regulacje unijne. Z licznych analiz przygotowanych przez ekspertów ze świata ekonomii i prawa wypływał wspólny wniosek – Polska potrzebuje dziś podmiotowego modelu rozwoju rozumianego jako spójna jednolita strategia działania zmierzająca do tworzenia pozytywnej rzeczywistości gospodarczej.

Nad tymi właśnie analizami i wnioskami pochylali się w czasie konferencji w Warszawie liczni przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w kilku panelach tematycznych. Dotyczyły one kolejno: Podsumowania trzydziestu lat rozwoju gospodarczego Polski, najważniejszych barier spowalniających rozwój polskich przedsiębiorstw, a także w finałowym panelu – Podmiotowej polityki gospodarczej jako drogi do uwolnienia się z pułapki średniego rozwoju.

30 lat rozwoju polskiej gospodarki
W pierwszym panelu podsumowującym trzydziestolecie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce uczestniczyli Konrad Banecki, Prezes Chaber S.A. oraz przewodniczący Rady Generalnej PTG, Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK S.A., adwokat Piotr Kwiecień (PTG) oraz dr hab. Krzysztof Koźmiński, z Uniwersytetu Warszawskiego, recenzent raportu „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”.

W trakcie panelu mówiono między innymi o pozytywnych i negatywnych stronach przemian gospodarczych w III RP, a także o tym, jak obecny klimat w Polsce różni się od tego, w którym przyszło funkcjonować przedsiębiorcom trzydzieści lat temu.

Konrad Banecki zwracał uwagę na fakt braku dyskusji nad rozwojem polskiej gospodarki w nowej rzeczywistości, jaka nastała po 1989 roku:

„Trzydzieści lat transformacji ma swoje blaski i cienie. Warto pamiętać, że na początku lat dziewięćdziesiątych zaaplikowano nam terapię szokową, nie było żadnej dyskusji nad modelem rozwoju gospodarki. Ten model narzucono nam z góry”.

Skutki braku przemyślanego modelu? Jak zwracano uwagę w czasie panelu, niedostatecznie wykorzystany potencjał rozwoju polskich przedsiębiorstw przez minione dekady. Zwracano uwagę na rozdźwięk między poziomem rozwoju Polski i Korei Południowej, które na początku lat dziewięćdziesiątych legitymowały się identycznym poziomem PKB na osobę.

„Trzeba przyznać, że w naszym kraju brakowało wystarczającego wsparcia. W Korei stawiano bardziej na prywatne firmy. My w Polsce nie tworzyliśmy dla nich odpowiednich warunków. Jednocześnie popełniliśmy inny błąd – rozbijaliśmy monopole państwowych firm, ale zarazem nie tworzyliśmy właściwego zabezpieczenia dla rodzimego kapitału, rozbijając na starcie nasz potencjał” – komentował Konrad Banecki.

Piotr Kwiecień zauważał, że obecnie potrzeba aktywności państwa, która przeciwdziałałaby nadmiernej inflacji prawa, jak też tworzenia przez państwo warunków, które motywowałyby polskich przedsiębiorców, a także specjalistów z wielu branż do pozostania w Polsce i pracy na rzecz polskiego kapitału.

„Dziś wielu specjalistów, np. z branży IT pracuje na rzecz zagranicznych film i często płaci podatki za granicą. Tym niemniej jestem jak najdalszy od postulowania zupełnego odejścia od ingerencji państwa w działanie gospodarki. Dziś w erze globalizacji, gdy jesteśmy częścią świata pełnego regulacji niezależnie od kraju, niemożliwym byłby prosty powrót do ustawy Wilczka. Wyobraźmy sobie dziś w zglobalizowanym świecie handel z Chinami przy użyciu tej ustawy. To niewykonalne. Dlatego państwo powinno działać, ale tak by w skuteczny sposób stymulować gospodarkę” – stwierdził Piotr Kwiecień.

Tym postulatom wtórował Krzysztof Koźmiński:

„Niegdyś wyrażano opinię, że państwo jest bardzo słabe, a to rynek sam wszystko wyreguluje. Tymczasem gdy spojrzymy na idee twórców społecznej gospodarki rynkowej, widzimy, że ważna jest rola państwa. Ale nie takiego państwa, które rynek zagarnia dla siebie, lecz takiego które go reguluje i wysyła do niego impulsy wspomagające rozwój gospodarki rynkowej”.

Konrad Banecki zauważał z kolei, że sferą, która potrzebuje szczególnego impulsu, są innowacje.

„Kluczem do sukcesu i wyjścia z pułapki średniego rozwoju są innowacje. Niestety stopień ich implementacji wśród polskich przedsiębiorców jest wciąż mały, zwłaszcza wśród MŚP. Trzeba tworzyć warunki, by polskie przedsiębiorstwa mogły łatwiej wdrażać takie rozwiązania. Sam znam wiele firm, w których powstają innowacje, ale nie można ich wdrożyć, bo przedsiębiorcy są np. zdemotywowani przez towarzyszącą temu zbyt rozbudowaną biurokrację” – stwierdził prezes Haber S.A.

Pokonywać bariery
W panelu „Najważniejsze bariery spowalniające polskich przedsiębiorców” uczestniczyli Tadeusz Pawełek, założyciel IWLF Labofarm, Radosław Tumielewicz, Prezes PETRALANA S.A., Andrzej Wójcik, Prezes Polmet Display Sp. z o.o. oraz Łukasz Pupek, Partner SAS Advisors.

W trakcie panelu zwracano uwagę na najcięższe przeszkody, z jakimi muszą mierzyć się obecnie polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza na kwestię legislacyjnej inflacji i spowolnienia rozwoju firm wynikającego z trudności z implementacją przepisów.

„Często zamiast myśleć o tym, jak rozwijać biznes i wprowadzać skuteczne rozwiązania, które pozwolą na osiąganie lepszych wyników, zastanawiam się nad wdrażaniem ogromu regulacji prawnych w firmie. To nie powinna być rola przedsiębiorcy. Szef firmy powinien skupiać się na projektach, efektywności i dobru pracowników” – przyznawał Łukasz Popek.

Jak dodawał, mówiąc o potrzebie zmiany tego stanu rzeczy:

„Dziś potrzebna jest odwaga urzędników. Odwaga do tego, by nie zawsze patrzeć sztywno na dyrektywy. By w prowadzonych postępowaniach na pierwszym miejscu stawiać dobro przedsiębiorcy”.

Andrzej Wójcik przyznał, że dziś Polsce potrzebne są zmiany systemowe w zakresie prawa gospodarczego:

„Problem inflacji prawa jest kluczowy. W naszej cywilizacji, opartej na cywilizacji rzymskiej, opieramy się na prymacie moralności nad prawem. Mówiąc o inflacji prawa, należy więc postulować takie jego formułowanie, by ułatwiało dochodzenie do właściwych wyroków i nie zniewalało przedsiębiorców nadmiarem przepisów. Do zmiany nie wystarczy tu jednaj zwyczajna ustawa. Potrzeba gruntownych reform systemowych” – mówił prezes Polmet Display.

Podmiotowa polityka gospodarcza – konieczna droga dla Polski Szczególne znaczenie miał finałowy panel konferencji – „Podmiotowa polityka gospodarcza czyli jak uwolnić się z pułapki średniego rozwoju?”. Przedstawiano w nim konieczność ukonstytuowania spójnego modelu polityki gospodarczej, akcentując kluczowe tezy raportu PTG. W panelu uczestniczył specjalny gość konferencji, wiceminister Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Obok niego w kulminacyjnej dyskusji panelowej udział wzięli Tomasz Janik, prezes PTG, Kamil Kamiński, doradca prezesa PKO Banku Polskiego, a także Przemysław Ciszak, radca prawny.

Uczestnicy panelu odnosili się do tez raportu „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”. Jak zaznaczał Artur Soboń, dziś Polska rzeczywiście potrzebuje podmiotowej strategii:

„Nasze państwo jest częścią większej wspólnoty, jesteśmy złączeni z innymi państwami, ale musimy mieć nasz własny plan. Przez lata wyrażaliśmy wiarę w to, że jedynym sposobem rozwoju jest naśladownictwo rozwiązań z Zachodu. Dziś widzimy, że potrzebujemy własnej strategii” – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Analizując szanse stojące dziś przed polskimi firmami, Artur Soboń wskazywał przede wszystkim na innowacje:

„Powinniśmy opierać naszą gospodarkę na rozwiązaniach innowacyjnych i tych, które będą najlepiej rozwijać naszą efektywność. Należy też szukać tych branż i sektorów, w których najbardziej skutecznie możemy rywalizować z innymi państwami” – mówił.

Z kolei prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Tomasz Janik zauważał, jak wiele Polska ma dziś jeszcze do zrobienia w kwestii eksportu.

„Eksport po wejściu Polski do UE wyraźnie wzrósł, jednak dziś cześć polskich firm w ogóle nie prowadzi działalności eksportowej. To z jednej strony szansa, bo mamy wielki niewykorzystany potencjał, ale z drugiej strony problem, nad którym należy się poważnie zastanowić” – zauważał prezes PTG.

Kamil Kamiński z PKO Banku Polskiego zauważał z kolei, że Polska musi budować siłę własnych firm również w rozumieniu wewnętrznym:

„W Polsce nie będzie drugiego Microsoftu czy Tesli, ale możemy mieć tysiące ukrytych mistrzów. Należy rozwijać polskie firmy i polskich czempionów. Jeśli zagraniczny inwestor będzie przeżywał kryzys, nie będzie mu zależało na utrzymywaniu oddziału w Polsce. Co innego polski przedsiębiorca, który nawet w obliczu kryzysu nie podejmie tak łatwo decyzji o zwolnieniu swoich pracowników. Dlatego tak ważne jest budowanie naszego potencjału” – stwierdził Kamiński.

Przemysław Ciszak zaznaczał z kolei wagę tworzenia przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia prawnego:

„Podmiotowa polityka gospodarcza powinna opierać się na otoczeniu, które niweluje nadmiar ograniczeń prawnych i utrudnień. Rolą regulatora rynku, czy mówiąc szerzej ustawodawcy, jest takie formułowanie prawa, by było proaktywne, by dawało przedsiębiorcom pole do rozwoju” – mówił.

Wspólna budowa polskiego krajobrazu gospodarczego
Bezpośrednio po zakończeniu panelu miał miejsce symboliczny finał konferencji, a zarazem jej kluczowy punkt – wręczenie głównych tez raportu przygotowanego przez PTG i wzbogaconych o wnioski z konferencji przedstawicielowi rządu.

Jak powiedział wiceminister Artur Soboń, odbierając postulaty polskich przedsiębiorców:

„W imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego chciałbym bardzo Państwu podziękować za te postulaty. Widać w nich wkład wszystkich polskich przedsiębiorców w budowę siły polskiej gospodarki. Początek kolejnej kadencji Parlamentu to dobry moment na początek ważnych i pozytywnych przemian. Dlatego bardzo dziękuję za ten raport”

Prezes PTG Tomasz Janik również podkreślił symboliczny wymiar zbiegnięcia się dat publikacji raportu oraz początku nowej kadencji.

„Zdarzyło się tak, że wiele tez które pojawiły się w naszym raporcie, pojawiło się też w niedawnym expose premiera Morawieckiego. Premier zapraszał polskie firmy i przedsiębiorców do budowania państwa polskiego. Chcemy uczestniczyć w tym projekcie. Dlatego przekazujemy raport i nasze postulaty” – podsumował prezes PTG.

Po przekazaniu tez nastąpiła konferencja prasowa, która zwieńczyła wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Konferencja okazała się sukcesem frekwencyjnym, przyciągając do Warszawy ponad kilkudziesięciu przedsiębiorców, ludzi związanych z biznesem, nauką i administracją państwową.

Organizatorzy konferencji wyrazili nadzieję, że jej owocami w przyszłości będą odpowiednie regulacje prawne i decyzje, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi.

Redakcja Author
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Redakcja Author
Sorry! The Author has not filled his profile.