NewsPieniądze

Polacy mogą stracić na systemie przekształceń gruntów

Miliony Polaków mogą stracić prawo do wysokich upustów do opłaty przekształceniowej. Powód? Samorządy nie nadążają z wydawaniem odpowiedniego zaświadczenia, bez którego niemożliwe jest wniesienie opłaty na czas. Unia Metropolii Polskich postuluje o znaczne wydłużenie czasu wydawania zaświadczeń.

Autor: Weronika Wasilewska- zastępca notarialny Kancelaria Notarialna w Warszawie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916) (Ustawa), z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, zostało przekształcone w prawo własności. Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, zaś potwierdzenie przekształcenia stanowi zaświadczenie wydane przez właściwy organ. W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (SP), jest nim Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zaś w przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiednio wójt/burmistrz/prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa.

Przekształcenie mimo, iż następuje z mocy prawa jest odpłatne. Opłata co do zasady wnoszona jest przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia, natomiast jednorazową opłatę można wnieść w każdym czasie. Dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych ustawodawca przewidział atrakcyjną bonifikatę w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w określonym ustawą terminie. Bonifikata na gruntach SP wynosi 60% w pierwszym roku przekształcenia i maleje z każdym następnym rokiem o 10%, natomiast w przypadku gruntów JST wysokość i zasady obowiązywania upustów ustalają samorządy. Co więcej, jeśli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy ustalająca korzystniejszą bonifikatę niż ustawowa (obowiązująca na gruntach SP), wojewodowie są zobowiązani podwyższyć bonifikatę (na gruntach SP) i zmienić warunki jej obowiązywania na korzyść mieszkańców zgodnie z obowiązującymi na gruncie samorządu. Aby skorzystać z bonifikaty należy złożyć właściwemu organowi pisemny wniosek o zamiarze uiszczenia opłaty jednorazowo.

Możliwość złożenia wniosku o zamiarze uiszczenia jednorazowej opłaty, a następnie uiszczenie tejże opłaty powstaje po uzyskaniu zaświadczenia o przekształceniu. Co do zasady, dokument potwierdzający fakt przekształcenia powinien być wydany z urzędu najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Możliwe jest wcześniejsze uzyskanie zaświadczenia na wniosek właściciela. Jednak w praktyce uzyskanie dokumentu w krótszym terminie graniczy z cudem. Urzędy nie nadążają z ich wydawaniem. Istnieje duże ryzyko, że do końca roku nie wszyscy otrzymają dokument. Co wtedy? Czy Polacy, którym nie doręczono zaświadczeń stracą uprawnienie do skorzystania z wysokiej bonifikaty?

Zgodnie ze znowelizowanym art. 20 ust. 2 Ustawy – zmienionym m.in. w związku z postulatem Unii Metropolii Polskich z dnia 14 marca br. – na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 1309), jeśli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty z uwzględnieniem bonifikaty.

Oznacza to, że obywatele, którzy do końca roku nie otrzymają zaświadczenia, nie powinni obawiać się utraty prawa do bonifikaty obowiązującej w pierwszym roku przekształcenia. Muszą tylko w ustawowym terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia złożyć wniosek o zamiarze uiszczenia opłaty jednorazowej z bonifikatą, a następnie – po otrzymaniu z urzędu informacji o wysokości opłaty jednorazowej uwzględniającej bonifikatę, w ustawowym terminie dwóch miesięcy uiścić tę opłatę.

Autor:
Weronika Wasilewska- zastępca notarialny Kancelaria Notarialna w
Warszawie.

Redakcja Author
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Redakcja Author
Sorry! The Author has not filled his profile.