Skip to content Skip to footer

Podatki, inwestycje w obligacje skarbowe i poczucie bezpieczeństwa – ubezpieczenia mają pozytywny wpływ na Polskę i Polaków

W 2021 roku udział ubezpieczycieli w PKB Polski wyniósł 2,25 proc., co oznacza blisko 59 mld zł wartości dodanej w gospodarce. Sektor tworzy 221 tys. miejsc pracy. Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji. Wpłaciły łącznie 1,9 mld zł podatków, które trafiły do polskiej gospodarki. Każdego dnia ubezpieczyciele likwidowali 20,5 tys. szkód majątkowych, z czego 5,5 tys. stanowiły szkody komunikacyjne. Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała drugą edycję raportu „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo”, w którym przedstawia, jak ubezpieczenia pomagają Polakom.

Wpływ ubezpieczeń na Polskę, Polaków i gospodarkę to przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa poprzez wypłatę odszkodowań i świadczeń. Oznacza też m.in. udział w rozwoju przemysłu i handlu, tworzenie miejsc pracy, ułatwianie dostępu do usług medycznych.

Kluczowe liczby:

 • 72 proc. Polaków ma zaufanie do ubezpieczycieli1.
 • 41,3 mld zł – tyle ubezpieczyciele wypłacili z tytułu odszkodowań i świadczeń w 2021 r.
 • W przeliczeniu na mieszkańca Polski była to kwota 1086 zł na osobę, z czego 485 zł stanowiły świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, a 418 zł dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC).
 • 68,4 mln zawartych umów ubezpieczenia, w tym 29,8 mln OC komunikacyjnego, 8,1 mln AC, 13,9 mln ubezpieczeń mieszkań i domków letniskowych. Ubezpieczeniami na życie objętych zostało 23,5 mln osób, z czego 12,2 mln w ramach ubezpieczeń grupowych.
 • W 2021 r. liczba np. polis majątkowych wzrosła o ponad 4 proc.
 • W 2021 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 69,2 mld zł.
 • 7,5 mln – tyle szkód zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w 2021 r. w Polsce. To 20 tys. przypadków dziennie.
 • 2,25 proc. – udział ubezpieczycieli w PKB Polski w 2021 r.
 • 221,5 tys. – tyle miejsc pracy tworzą ubezpieczyciele.
 • Udział polskiego rynku w składce przypisanej regionu Europy Środkowej i Wschodniej wyniósł 37 proc. w 2020 i 2021 r.
 • Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych na koniec 2021 r.
 • W samym 2021 r. zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln zł podatku od aktywów. Oznacza to prawie 2 mld zł, które trafiły do gospodarki.
 • 3,5 tys. pracowników zakładów ubezpieczeń angażuje się społecznie, m.in. poprzez aktywności w ramach wolontariatu pracowniczego.

Siła rynku ubezpieczeń w Polsce 
Ubezpieczyciele tworzą 221,5 tys. miejsc pracy – w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany. Oznacza to, że na każdy stworzony etat w branży ubezpieczeniowej przypada siedem etatów w pozostałych sektorach gospodarki. Zasilają również budżet jako podatnicy i nabywcy obligacji skarbowych. W 2021 r. zakłady ubezpieczeń zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln podatku od aktywów. Zainwestowały niemal 56 mld zł w obligacje skarbowe wyemitowane na rynku krajowym.  
– Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych, a Polska jest największym rynkiem ubezpieczeń w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto podkreślić, że podczas gdy udział ubezpieczeń w PKB krajów UE spadał w ostatnich 10 latach, w Polsce odnotowano w tym czasie jego wzrost. To środki, które trafiły do gospodarki, by wspierać rozwój oświaty, transportu, kultury i bezpieczeństwa – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.  

– Jesteśmy silnym i stabilnym sektorem, który gwarantuje wzrost gospodarczy. Ubezpieczyciele ograniczają niepewność, która wzrostowi nie służy. Polacy chcą się ubezpieczać i doceniają pomoc ubezpieczycieli, gdy dzieje się coś złego. Najchętniej ubezpieczają majątek – mamy m.in. ok 60-70 proc. ubezpieczonych domów i mieszkań. Ubezpieczenia na życie to druga znacząca część rynku. Przypada na nie 32 proc. łącznej składki. Ochroną objętych zostało 23,5 mln osób – dodał Jan Grzegorz Prądzyński

Ubezpieczenia spełniają swoją funkcję – chronią życie, zdrowie i majątek Polaków. Polski rynek jest największy w Europie Środkowej i Wschodniej.  
– Ubezpieczenia w Polsce wpływają stabilizująco zarówno na polską gospodarkę, jak i na polskie społeczeństwo. Jak mało która gałąź gospodarki są istotne zarówno dla osób związanych z nią zawodowo, ale też dla wszystkich Polaków ubezpieczających swoje mienie i życie – podsumował Marcin Krzykowski z firmy doradczej Milliman, która opracowała raport na zlecenie PIU. – Z tego powodu warto mieć świadomość rzeczywistej skali obecności ubezpieczeń w naszym życiu – wyrażonej w liczbie zawartych polis i likwidowanych szkód oraz kwocie wypłacanych świadczeń i odszkodowań. Raport pokazuje w sposób przejrzysty i jednoznaczny, że nowoczesne społeczeństwo oraz nowoczesna gospodarka nie mogą istnieć bez branży ubezpieczeń, ponieważ z każdą decyzją i czynnością związane jest ryzyko, które należy podjąć, żeby się rozwijać. Celem ubezpieczeń jest ograniczenie skutków tego ryzyka. 

Ubezpieczyciele pomagają – społeczna odpowiedzialność ubezpieczycieli 
Opublikowany przez PIU raport opisuje również zaangażowanie społeczne ubezpieczycieli w Polsce, którzy dodatkowo wspierają publiczne placówki medyczne, policję, straż pożarną i służby ratunkowe. Organizują również akcje społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach, nad wodą czy w górach. Łączne środki przeznaczone na ten cel, z uwzględnieniem funduszy prewencyjnych i sponsoringowych, wyniosły w 2021 r. ponad 127 mln zł i dotarły do 10 milionów osób.

1 Badanie reputacji sektora ubezpieczeń w Polsce dla PIU zrealizowane 4-18 marca 2022 roku na próbie reprezentatywnej 1500 osób.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment