Skip to content Skip to footer

Koronawirus: Czy sportowcy zostaną bez pieniędzy?

Zagrożenie zdrowia lub życia z uwagi na ryzyko zarażenia się wirusem znacząco wpłynęło na każdy sektor gospodarki. W zakresie sportu, największym skutkiem zagrożenia jest na chwilę obecną przesunięcie EURO 2020 na 2021 rok. W celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawieszone zostały wydarzenia i krajowe rozgrywki sportowe na różnych szczeblach. Czy sportowcy mogą liczyć w takiej sytuacji na wynagrodzenie?

W amerykańskich rozgrywkach NHL władze poinformowały, że kluby wypłacą hokeistom wynagrodzenia, mimo zawieszenia rozgrywek z powodu zagrożenia COVID-19. Aktualnie w Polsce brak jest takich informacji lub działań ze strony klubów bądź związków sportowych.  Należy zatem zadać pytanie, czy z uwagi na zawieszenie rozgrywek sportowych, klub może odmówić wypłaty wynagrodzenia sportowcom?

W mojej ocenie klub sportowy nie ma takiej możliwości. W Polsce sportowcy współpracują z klubami na podstawie umowy cywilnoprawnej w postaci tzw. kontraktu, bądź świadczą pracę na podstawie umowy o pracę z klubem. – komentuje Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Należy zaznaczyć, że kontrakt oraz umowa o pracę sportowca określa wzajemne obowiązki obu stron. Wśród najważniejszych obowiązków sportowca należy wskazać:
– reprezentowanie klubu w rozgrywkach krajowych oraz międzynarodowych;
– aktywne uczestnictwo w treningach oraz współzawodnictwie sportowym;
– uczestnictwo w akcjach reklamowych oraz promocyjnych;
– prowadzenie zdrowego trybu życia.

Należy zatem zauważyć, że obowiązkiem sportowca nie jest tylko reprezentowanie klubu w rozgrywkach. Obowiązkiem tym jest również stałe pozostawanie przez zawodnika do dyspozycji klubu, a także uczestnictwo w różnych innych formach aktywności organizowanych przez klub np. w akcjach marketingowych.

W tym przypadku chęć klubu do odmowy wypłaty wynagrodzenia z uwagi na zawieszenie rozgrywek wydaje się nieuzasadniona.   Obecne zawieszenie rozgrywek i uniemożliwienie udziału w nich sportowcom jest analogiczne do sytuacji zawodników rezerwowych, którzy przez cały okres pozostają w gotowości do reprezentacji klubu, lecz w ostateczności nie uczestniczą w rozgrywkach. Tacy zawodnicy mimo braku swojego oficjalnego wystąpienia w meczu, otrzymują odpowiednie wynagrodzenie od klubu. – dodaje Ziębicki.

Na chwilę obecną rozgrywki sportowe zostały zawieszone do odwołania, natomiast nie oznacza to, że taka sytuacja będzie długotrwała. Współzawodnictwo może bowiem zostać wznowione na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Niewiedza ta powoduje jednak, że sportowcy muszą cały czas pozostawać w gotowości, uczestniczyć w treningach i dbać o swoje zdrowie, a tym samym wypełniają kontrakt w możliwym zakresie.

Jedyną sytuacją, w której uzasadnione byłoby odmówienie wypłacenia wynagrodzenia sportowcowi jest całkowite zaniechanie przez zawodnika wykonywania swoich pozostałych podstawowych obowiązków, wynikających z kontraktu – dodaje Ziębicki.

Analogicznie sytuacja kształtuje się wśród sportowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Współzawodnictwo w rozgrywkach jest jedynie jednym z ich obowiązków. Co do zasady odmowa wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę jest niedopuszczalna. Brak wypłaty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku rozwiązania umowy ze sportowcem przez klub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednym z powodów takiego działania może być ciężkie naruszenie przez sportowca swoich obowiązków pracowniczych np. z uwagi na skorzystanie przez sportowca z środków niedozwolonych, zaniechanie udziału przez sportowca w treningach, nadużywanie alkoholu. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę ze sportowcem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia zawodnikowi wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym go okresem wypowiedzenia.Wreszcie, w zakresie różnych dziedzin sportu, związki zawodowe w różny sposób regulują wewnętrznie kwestie wypłaty wynagrodzenia. Dla przykładu, zgodnie z uchwałą PZPN z dnia 19 maja 2002 r., kontrakt zawodnika musi określać zasadnicze wynagrodzenie zawodnika za cały czas jego obowiązywania. Nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w tym od uzyskania przez zawodnika określonych wyników sportowych. Możliwa jest zatem interpretacja, zgodnie z którą nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenia zawodnika od faktu odbywania się rozgrywek.

Niezależnie jednak od powyższego, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, w oparciu o daną sytuację, a w szczególności w oparciu o zapisy kontraktu/umowy o pracę sportowca z klubem. Może bowiem okazać się, że postanowienia zawarte w kontrakcie przewidziały brak wypłaty wynagrodzenia w skutek odwołania rozgrywek – konkluduje Ziębicki.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5