AktualnościGospodarka

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych SFIO TFI numerem 1 wśród polskich funduszy długu korporacyjnego

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych wypracował roczną stopę zwrotu wynoszącą 3,08% w 2018, stając się najlepszym funduszem w grupie porównawczej polskich funduszy dłużnych korporacyjnych publikowanych przez Analizy Online. Średnia stopa zwrotu w ww. grupie za 2018 wyniosła 0,6%. Ponadprzeciętny wynik IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych został osiągnięty w bardzo niesprzyjającym otoczeniu rynkowym, przy jednoczesnym zachowaniu konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym.


– Zamieszanie wokół spółki GetBack, dyskutowane oraz wprowadzane zmiany regulacyjne, a także negatywny sentyment inwestorów do obligacji korporacyjnych, przejawiający się wycofywaniem środków z tego segmentu rynku (ponad 3 mld zł w całym 2018 r.), to jedynie niektóre czynniki, które wpłynęły ujemnie na wyceny funduszy w analizowanej grupie. Fala umorzeń, która przeszła przez rynek w czwartym kwartale (ok. 2 mld zł), dotknęła także nasz fundusz. Stosowane przez nas konserwatywne podejście do zarządzania płynnością pozwoliło uchronić inwestorów przed jej negatywnymi skutkami poprzez wypracowanie dodatnich stóp zwrotu w perspektywie kwartału oraz miesiąca – podkreśla Bogusław Stefaniak – szef rynku obligacji IPOPEMA TFI.

Na przestrzeni całego 2018 roku dominujący udział w aktywach funduszu posiadał rodzimy sektor bankowy – państwowych grup finansowych oraz instytucji z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Jednocześnie fundusz wykorzystał dobrą sytuację płynnościową czołowych deweloperów – spółek posiadających bank ziemi, pozwalający na swobodne funkcjonowanie w horyzoncie zapadalności wyemitowanych obligacji, akceptowalnym poziomem zadłużenia oraz odpowiednimi poziomami marż. Dywersyfikację portfela zapewniały m.in. obligacje przedsiębiorstw z sektorów: przemysł, chemia, telekomunikacja, ubezpieczenia oraz handel detaliczny. Bufor płynnościowy stanowiły m.in. inwestycje w obligacje skarbowe o zmiennym kuponie oraz wspomniane obligacje emitentów o wysokiej ocenie kredytowej.

– Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed negatywnym wpływem m.in. załamania waluty w Turcji. W portfelu nie ma i nigdy nie było emitentów zagrożonych niewypłacalnością – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI.

Co przyniesie 2019 rok?

W perspektywie najbliższych miesięcy zarządzający IPOPEMA TFI widzą kilka czynników, które powinny kształtować sytuację w segmencie obligacji korporacyjnych. Wśród czynników ryzyka znajdują się wprowadzane oraz dyskutowane zmiany legislacyjne (m.in. obowiązek dematerializacji oraz rejestracji każdej emisji w KDPW), powracające echa afery GetBack oraz zamieszanie wokół KNF, które negatywnie wpływają na sentyment inwestorów.

Z drugiej strony liczne umorzenia z końca ubiegłego roku i dodatkowa podaż tworzą okazję atrakcyjnych zakupów i uzupełnienia portfela. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce powinny utrzymywać się w najbliższych kwartałach, co może przełożyć się pozytywnie na sytuację płynnościową emitentów. Dodatkowo, utrzymujące się niskie oprocentowanie depozytów winno ponownie skierować uwagę inwestorów na rozwiązania dające możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu.

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.