Skip to content Skip to footer

Gorąco w HAWE S.A. Prezes unieważnia WZA

Informuję, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. (Spółki Matki HAWE Telecom) zwołane na dzień 15 grudnia 2023 r., na godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 92 (ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 listopada 2023 r. nie powinno zostać otwarte, a jego potencjalne uchwały będą nieważne. Jak wynika z analizy obowiązującego prawa walne zwołali akcjonariusze, którzy tak naprawdę nie wiadomo czy są akcjonariuszami spółki i czy mają prawo do wykonywania głosu. Dodatkowo w projektach uchwał pojawiły się propozycje, które de facto łamią prawa innych potencjalnych akcjonariuszy. W takiej sytuacji prawnej, ale także materialnej spółki, którą szczegółowo przedstawiam poniżej Zarząd HAWE SA de facto nie prawa otworzyć Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, bo… złamałbym obowiązujące prawo. Decyzję taką podejmuję jednak nie głównie ze względu na interes Zarządu, który reprezentuje ale innych akcjonariuszy i samej spółki. Takie argumenty przedstawię także osobom, które będą uczestniczyć w WZA Spółki.

Autor: Prezes Zarządu HAWE S.A. Paweł Paluchowski

Projekty uchwał naruszają prawa innych akcjonariuszy
Objęta porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwała o zmianie statutu HAWE S.A. zmierza do wprowadzenia mechanizmu, który umożliwi mniejszościowym akcjonariuszom stosowanie tzw. „szantażu korporacyjnego”. Osoby zwołujące Walne Zgromadzenie zamierzają podwyższyć statutowe większości wymagane do podjęcia kluczowych dla Spółki uchwał w taki sposób, że Walne Zgromadzenie w przyszłości bez ich głosów będzie miało związane ręce. Celem tych osób jest uzależnienie możliwości podjęcia kluczowych dla HAWE S.A. decyzji od zgody mniejszościowych akcjonariuszy zwołujących dzisiejsze Walne Zgromadzenie, co doprowadzi do pogwałcenia praw większości akcjonariuszy przez mniejszość.

Brak potwierdzenie prawa do wykonywania głosu przez akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy nawet nie przedłożył Spółce dokumentów akcji na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił również Spółce żadnych innych dokumentów, które zdaniem akcjonariusza miałyby świadczyć o jego prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 343 § 1 KSH wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Z uwagi na patową sytuację prawnoekonomiczną spółki HAWE S.A. nie jest i nigdy nie był prowadzony rejestr akcjonariuszy, a tym samym nikt nie został wpisany do rejestru akcjonariuszy. Ponadto, akcjonariusze nie legitymują się nawet dokumentami akcji w żadnej formie, które zostałyby im wydane przez uprawniony podmiot, ani odcinkami zbiorowymi akcji.

Co więcej, porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, ani innych uchwał zmierzających do utworzenia rejestru akcjonariuszy. Oznacza to, że porządek obrad w ogóle nie zmierza do rozwiązania rzeczywistego problemu występującego w HAWE S.A. jakim jest przeprowadzenie walnego zgromadzenia zgodnie z ustawą.

Tym samym zgodnie z art. 406 § 1 KSH nie ma akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dziś, a Zarząd z uwagi na okoliczności wynikające na sytuację ekonomiczną i prawną spółki nie miał realnych możliwości sporządzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w art. 407 KSH. Sporządzenie listy akcjonariuszy było niemożliwe chociażby również z tego powodu, że w wymaganym prawem terminie żadna z osób chcących uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu nie przekazała Spółce dokumentów akcji w żadnej formie, które zostałyby im wydane przez uprawniony podmiot, ani odcinków zbiorowych akcji, ani nawet innych dokumentów, które zdaniem tych osób miałyby świadczyć o ich prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od tego i tak jedynym sposobem na wykazanie praw z akcji wobec powyższych przepisów jest wpis do rejestru akcjonariuszy.

Tymczasem osoby zwołujące Walne Zgromadzenie zamierzają ustalać legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu w sposób bezprawny i bezpodstawny, to jest na podstawie: zaświadczenia z biura maklerskiego o ilości posiadanych akcji HAWE S.A. aktualnego na dzień 23 października 2018 r., pisemnego oświadczenia podpisanego osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika o aktualnym na dzień 15 grudnia 2023 r. stanie posiadania akcji.

Oświadczam, że w świetle przytoczonych art. 343 § 1 KSH, art. 406 § 1 KSH, art. 407 KSH powyższe dokumenty nie są i nie mogą być dokumentami potwierdzającymi legitymację materialną oraz formalną akcjonariuszy do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie HAWE nie powinno się odbyć i nie ma zdolności do podejmowania jakichkolwiek uchwał szczególnie z pogwałceniem praw innych akcjonariuszy.

Przewidziane porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczące zmiany składu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu HAWE S.A. nie mogą zostać podjęte w obliczu tak istotnych nieprawidłowości. Aktualne problemy HAWE S.A. nie usprawiedliwiają działania z pominięciem prawa powszechnie obowiązującego. Wadliwe podjęcie uchwał będą miały istotne konsekwencje z punktu widzenia wierzycieli co może narazić HAWE S.A. oraz jej akcjonariuszy na znaczne szkody.

Sytuacja majątkowa HAWE SA
Sytuacja majątkowo-ekonomiczna HAWE S.A. nie pozwala Spółce na poniesienie kosztów związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia, gdyż Spółka jest trwale niewypłacalna, nie posiada żadnych środków i posiada wielomilionowe zajęcia komornicze. Potwierdził to Sąd Gospodarczy wydając postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości HAWE S.A. w 2018 roku oraz w listopadzie 2023 r.. W obu przypadkach na podstawie analizy szerokiej dokumentacji przedstawionej przez tymczasowego nadzorcy sądowego Sąd Upadłościowy ocenił, że cały majątek HAWE S.A. nie wystarczy nawet na pokrycie zaliczek na poczet kosztów postępowania upadłościowego, ani tym bardziej na zaspokojenie wierzycieli w jakimkolwiek stopniu, gdyż jest on bezwartościowy i niezbywalny.

Zarząd Spółki znalazł się więc w szczególnie trudnej sytuacji prawnej, bowiem przepisy prawa, wynikające z różnych aktów prawnych, nakładają na niego niedające się pogodzić obowiązki. Z jednej strony Zarząd zobowiązany jest obciążyć Spółkę kosztami związanymi ze świadczeniem usług np. przez biegłego rewidenta lub dom maklerski, jednakże z drugiej strony, z uwagi na sytuację finansową Spółki, Zarząd nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji wierzycieli poprzez zaciąganie dodatkowych zobowiązań. Takie działanie doprowadza do narażenia Zarządu Spółki na odpowiedzialność karną z art. 302 §1 k.k.

Proponowany przez osoby zwołujące sposób weryfikacji legitymacji formalnej na podstawie zaświadczenia z biura maklerskiego o ilości posiadanych akcji HAWE S.A. według stanu na dzień 23 października 2018 r. oraz pisemnego oświadczenia o  ilości posiadanych akcji na dzień 15 grudnia 2023 r. nie znajduje oparcia w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz nie daje rękojmi rzetelnej i oddającej rzeczywisty stan faktyczny oraz prawny weryfikacji tej kwestii. Aktualne problemy HAWE S.A. nie usprawiedliwiają działania z pominięciem prawa powszechnie obowiązującego. Wadliwe podjęcie uchwał będą miały istotne konsekwencje z punktu widzenia wierzycieli co może narazić HAWE S.A. oraz jej akcjonariuszy na znaczne szkody.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment