Skip to content Skip to footer

IPOPEMA TFI zacieśnia współpracę z CVI Domem Maklerskim

Największe pod względem aktywów niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – IPOPEMA TFI oraz lider w poza bankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej – CVI Dom Maklerski zacieśniają współpracę. Przedmiotem wspólnego działania jest zarządzanie funduszem publicznym IPOPEMA Benefit 3 FIZAN i ponowne udostępnienie szerokiemu gronu inwestorów alternatywnego funduszu, finansującego podmioty działające na rynku faktoringu i pożyczek. W planach jest wzrost aktywów w produkcie do ok.  100 mln w 2021 roku.


 

Za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu IPOPEMA Benefit 3 FIZAN, w tym za wyszukiwanie nowych inwestycji i realizację poszczególnych transakcji odpowiadać będzie zespół specjalistów CVI Dom Maklerski. IPOPEMA TFI zapewni kontrolę nad realizacją strategii inwestycyjnej funduszu oraz dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych.  Fundusz, który w ciągu 2 lat wypracował stopę zwrotu na poziomie 15,51% *, uzyskał już po raz drugi zgodę KNF na kolejne emisje certyfikatów.

Certyfikaty funduszu IPOPEMA Benefit 3 FIZAN są aktualnie przedmiotem oferty publicznej, kierowanej do szerokiego grona adresatów (niewielka minimalna kwota inwestycji tj. 2.931,75 PLN). Pierwsza subskrypcja nowej emisji certyfikatów funduszu   rozpoczęła się 25 stycznia i potrwa do 19 lutego 2021 roku. W kolejnych miesiącach, aż do listopada br. IPOPEMA TFI planuje kolejne subskrypcje tego rozwiązania inwestycyjnego. Strategia funduszu zakłada inwestycje przede wszystkim w instrumenty dłużne niebankowych firm faktoringowych oraz firm pożyczkowych (z wyłączeniem pożyczek konsumenckich).

 ’’Inwestorzy na rynku funduszy inwestycyjnych są nadal ostrożni w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wybierają tzw. fundusze o niskim lub średnim poziomie ryzyka, o możliwie stabilnych oczekiwanych stopach zwrotu oraz uwzględniających zastosowanie mechanizmów zabezpieczających. Mając na uwadze taką sytuację i stabilne wyniki funduszu w okresie ostatnich 24 miesięcy, podjęliśmy kolejny raz decyzję o otwarciu oferty funduszu IPOPEMA Benefit 3 FIZAN dla szerokiego grona Klientów i skierowaniu uwagi inwestorów poszukujących ciekawych alternatywnych rozwiązań do swoich portfeli inwestycyjnych.”  – podkreśla Jarosław Wikaliński, Prezes Zarządu IPOPEMA TFI 

 Silny nacisk na bezpieczeństwo, dywersyfikację i proces doboru lokat
Pomimo, iż fundusz powstał z myślą o inwestorach oczekujących stóp zwrotu na poziomie przewyższającym oprocentowanie lokat bankowych, polityka IPOPEMA Benefit 3 FIZAN jest restrykcyjna w zakresie selekcji partnerów, którym fundusz już udzielił lub będzie udzielał finansowania. W konsekwencji, krąg podmiotów dopuszczonych do współpracy z funduszem jest stale monitorowany i ograniczony do wąskiej grupy bardzo mocno wyselekcjonowanych firm.

„Sytuacja pandemiczna na świecie oraz niepewna sytuacja gospodarcza mają istotny wpływ na możliwości pozyskania przez firmy środków finansowych na dalszy rozwój, co wpływa na wzrost zainteresowania finansowaniem pozabankowym. W ostatnim okresie rośnie także zainteresowanie papierami wartościowymi i strategiami opartymi o rynek długu wśród inwestorów indywidualnych. Do tej pory inwestorzy mieli bardzo ograniczony dostęp do ofert funduszy zamkniętych, ze względu na niepubliczny charakter prawie wszystkich tego typu produktów. Dzięki funduszowi Benefit 3, który jest funduszem dostępnym w ofercie publicznej, także Klienci o mniejszych oszczędnościach mogą skorzystać z rozwiązania dającego realną szansę na stopę zwrotu powyżej inflacji. CVI DM jako zarządzający portfelem funduszu Benefit 3, będzie dążył do osiągnięcia stóp zwrotu na poziomie 4%-6% dla klienta. Prognozy na rok 2021 wskazują na niewielkie szanse pobicia inflacji przez fundusze dłużne oparte na obligacjach skarbowych. Może to zachęcić inwestorów do transferu środków właśnie do funduszy takich jak Benefit 3, czerpiących zyski z ryzyka kredytowego.” – podkreśla Rafał Lis, Partner Zarządzający w CVI Dom Maklerski.

Polityka selekcji i podejścia do kwestii bezpieczeństwa portfela lokat funduszu, opiera się na trzech filarach: (1) możliwie krótkoterminowym charakterze finansowania od 6 do 18 miesięcy, (2) dywersyfikacji portfela emitentów, (3) dywersyfikacji źródeł zabezpieczenia spłaty finansowania – nawet na setki lub tysiące wierzytelności (m.in. faktur) względem pojedynczych podmiotów korzystających z usług finansowanych przez fundusz firm faktoringowych i pożyczkowych.

‘’Spółki ubiegające się o finansowanie ze środków funduszu są regularnie poddawane szczegółowemu audytowi finansowemu i prawnemu. Wyznaczyliśmy szereg kryteriów, które muszą spełniać emitenci obligacji nabywanych przez fundusz. Skalę bardzo dużego rozproszenia ryzyka pokazuje ilość sfinansowanych przez fundusz faktur w okresie 2 lat – ponad 20 tys. sztuk.’’ – dodaje Jarosław Wikaliński z IPOPEMA TFI.

Dodatkowo fundusz miesięcznie dokonuje wyceny obligacji oraz portfela zabezpieczeń, a w cyklach tygodniowych analizuje portfel należności tych spółek, w tym m.in. terminowość płatności, rotację faktur, poziom przeterminowań i koncentracji.  Z perspektywy bezpieczeństwa warto zaznaczyć, że fundusz IPOPEMA Benefit 3 FIZAN ma dużą dywersyfikację zaangażowania faktoringowych i pożyczkowych co przekłada się na niską wartość finansowanej, pojedynczej transakcji. Średnia wartość faktur stanowiących zabezpieczenie na dzień 25.12.2020r. wynosiła ok 29,5 tys. PLN

Stabilna stopa zwrotu i znaczne zwiększenie aktywów
Celem zarządzających funduszem jest uzyskiwanie stabilnej stopy zwrotu w okresie długoterminowym na poziomie 4%-6%. rocznie. Fundusz IPOPEMA Benefit 3 FIZAN ma obecnie ponad 20 mln zł aktywów w zarządzaniu, a dzięki kolejnym emisjom towarzystwo liczy na wzrost aktywów do ok. 100 mln zł do grudnia 2021 roku. Fundusz kierowany jest do osób, które zakładają dłuższy horyzont inwestycyjny i akceptują ograniczoną płynność inwestycji.

Dotychczas wyemitowane certyfikaty funduszu są notowane na GPW w Warszawie, w odniesieniu do kolejnych serii także planowane jest wprowadzenie do obrotu giełdowego. Pierwszy wykup certyfikatów możliwy będzie już po upływie 18 miesięcy od daty ich przydziału inwestorowi, zaś kolejne wykupy będą realizowane co pół roku. Minimalny zapis na certyfikaty inwestycyjne wynosi w obecnej emisji 2.931,75 zł.

IPOPEMA TFI SA jest największym pod względem aktywów w zarządzaniu niezależnym, tj. niezwiązanym z grupą bankową lub ubezpieczeniową, towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Aktywa w zarządzaniu IPOPEMA TFI według stanu na koniec grudnia 2020 roku, wyniosły ponad 57 mld zł.  Towarzystwo wchodzi w skład grupy kapitałowej notowanej na GPW od 2009 r. IPOPEMA Securities SA.

*Dane na dzień 31.12.2020 / ** Pb.pl (fundusze aktywów niepublicznych)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5