Aktualności

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych liderem funduszy długu firm

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych został uznany przez ekspertów za jeden z najlepszych funduszy obligacji na rynku. Potwierdzają to wyniki funduszu, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy zanotował wzrost o 1,40 %, podczas gdy średnia dla grupy wyniosła 0,01%. Obecnie fundusz zarządza aktywami na poziomie blisko 100 mln zł i plasuje się na pierwszym miejscu wśród funduszy rynku obligacji firmowych w okresie 6 i 12 miesięcy z wynikiem 2,91 proc. (stopa zwrotu za 12M).


Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Takie lokaty stanowią od 66% do 100% aktywów funduszu, z czego do 20% inwestowane jest w papiery, których emitenci posiadają rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym oraz są emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Do 34% aktywów mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego, jednostki, tytuły lub certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe.

Fundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych wypracował najlepszy wynik (+2,9%) po 10 miesiącach pośród 20 największych funduszy na rynku. Pozostałe fundusze zarobiły między 1,5 a 2 %.

Wartość aktywów netto funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych na koniec sierpnia wyniosła 17,13 mld zł.

IPOPEMA Obligacji korporacyjnych skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz z oprocentowania lokat bankowych. Rozwiązanie dedykowane jest Klientom, którzy są zainteresowani inwestycją na okres co najmniej 2-3 lat.

‘’IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych jest funduszem pozwalającym na ochronę kapitału, oferującym oczekiwaną stopę zwrotu przewyższającą rentowność lokaty bankowej. To możliwość zwiększenia zysku dzięki inwestycji w papiery dłużne uznanych na rynku firm’’  – podkreśla Jarosław Wikaliński, Prezes IPOPEMA TFI.

*Dane za AnalizyOnline

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.